• 010-82823360
  • sale@dohitech.com
您当前位置:首页>产品中心 > 模拟仿真

雷达/通信辐射源模拟器

 
 
 
 
\
 
 
Ø特点:
 
 
ü雷达信号可在时域、频域、调制域任意组合;
 
ü单通道同时产生16部雷达信号;
 
ü模拟器能产生的信号体制:

 

连续波、脉冲、捷变频、脉冲压缩、相位编码、

 

频率滑变、重频参差、重频抖动、重频滑变

Ø应用场景:
 
 
ü被动导引头测试;
 
ü侦察接收设备测试
Ø关键技术:
 
 
ü并行DDS技术;
 
ü高速信号实时调制;